Informacje ogólne o Systemie Zarządzania Środowiskowego

Z Systemem Zarządzania Jakością powiązany jest System Zarządzania Środowiskowego według normy ISO 14001:2015 na zgodność z którą spółka uzyskała certyfikat. Jednostką która certyfikowała system zarządzania środowiskowego jest Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Norma ISO 14001:2015 służy do stosowania w przedsiębiorstwach w celu skutecznego zarządzania środowiskiem, oraz wspomaga osiąganie przez przedsiębiorstwo celów środowiskowych i finansowych. Nadrzędnym celem normy jest pomoc w ochronie środowiska oraz zapobieganie zanieczyszczeniom w równowadze z potrzebami socjoekonomicznymi. Norma zawiera jedynie te elementy Systemu Zarządzania Środowiskiem, które mogą być auditowane w celu certyfikacji. Korzyści z certyfikacji Systemu Zarządzania Środowiskiem:

  • zwiększenie kredytu zaufania opinii publicznej i urzędów do firmy stosującej "prawo ekologiczne",
  • możliwość ubezpieczenia się od ryzyka ekologicznego,
  • pozytywne postrzeganie firmy jako stabilnej na rynku,
  • bezpieczeństwo prawne firmy, stymulujące identyfikowanie się pracowników ze swoją firmą,
  • minimalizowanie sytuacji awaryjnych w firmie poprzez stosowanie najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych oraz ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko w sposób celowy, zorganizowany i ekonomiczny.