Informacje ogólne o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy

Wszystkie osoby które podejmują pracę na terenie ZAP Sznajder Batterien S.A. powinny odbyć szkolenie z zakresu BHP.

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

  • podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy,
  • przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,
  • zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Rys. 1. Podstawowe uwarunkowania BHP.
Podstawowe uwarunkowania BHP

Zarys szkolenia:

  1. Ogólne przepisy BHP
  2. Obowiązki w razie pożaru
  3. Pierwsza pomoc w razie wypadku
  4. Ochrona środowiska
  5. Główne zagrożenia występujące w ZAP Sznajder Batterien S.A.

Rys. 2.Główne zagrożenia występujące w ZAP Sznajder Batterien S.A.

Główne zagrożenia występujące w ZAP

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu – przed rozpoczęciem pracy przez pracownika w zakładzie. Podczas szkolenia konieczne jest stosowanie odpowiednich środków dydaktycznych, w szczególności filmów, tablic, folii do wyświetlania informacji oraz środków do udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Program szkolenia dla osób pracujących na tarenie ZAP Sznajder Batterien S.A. w postaci instruktażu szczegółowego jest opracowany i aktualizowany przez specjalistę ds. BHP.


Opracował: Pełnomocnik ds. Zarządzania Jakością i Środowiskem    
Zatwierdził: Krzysztof Jaśpiński - Dyrektor ds. Produkcji i Utrzymania Ruchu