THE POWER COMPANY - SINCE 1925

ZUŻYTY AKUMULATOR I CO DALEJ czyli akumulatory pod nadzorem

1. PAMIĘTAJ!!!

Uczestnicząc w zbiórce złomu akumulatorowego i oddając zużyte akumulatory do RECYKLINGU chronimy środowisko naturalne i dbamy o przyszłość następnych pokoleń!!!  
 
2. PAMIĘTAJMY!!!
Kwas siarkowy, wyciekający ze zużytego akumulatora, może spowodować poważne oparzenia u ludzi i zwierząt jak również może przedostać się do gleby i wód powierzchniowych, co ujemnie wpływa na wszystkie ekosystemy. Zmiana odczynu pH wody (zakwaszenie) uniemożliwia życie wielu gatunkom organizmów i zakłóca funkcjonowanie ekosystemu wodnego. W przypadku ekosystemów lądowych nadmierna kwasowość powoduje zubożenie gleby w wiele substancji niezbędnych do życia roślin ( np. magnezu, miedzi, manganu ), uszkodzenie ich korzeni, zahamowanie wzrostu, usychanie liści i wreszcie ich zagładę. Związki ołowiu zawarte w akumulatorze są toksyczne, mogą kumulować się w organizmach, mają negatywny wpływ na rozrodczość oraz działają toksycznie na organizmy wodne.
 
Ustawa z 2009 roku reguluje także obowiązki użytkownika końcowego, któremu nie wolno wyrzucić starego akumulatora do zwykłego przydomowego śmietnika ani wywieźć na komunalne wysypisko lub co gorsze na leśną polanę. Każdy użytkownik jest zobowiązany do przekazania zużytego akumulatora sprzedawcy detalicznemu, firmie prowadzącej usługi w zakresie wymiany zużytych akumulatorów lub zajmującej się przetwarzaniem zużytych akumulatorów. Ponadto użytkownik końcowy – kupując nowy akumulator – jest zobowiązany przez ustawodawcę do oddania starego akumulatora sprzedawcy w miejscu zakupu. Jeżeli tego nie zrobi, musi zapłacić tzw. opłatę depozytową – aktualnie jest to kwota 30 złotych!
 
Firma SZNAJDER EKO działa od 2004 roku i zajmuje się zbiórką i transportem odpadów. Należy do Grupy Sznajder. Bezpośrednim impulsem do jej powstania była troska o środowisko naturalne oraz przepisy prawa o odpadach. Siedziba firmy znajduje się na terenie ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. w Piastowie k/Warszawy przy ulicy Warszawskiej 47.
 
www.sznajderEKO.pl
 
Specjaliści ze SZNAJDER EKO zajmują się, zgodnie z przepisami Ustawy o akumulatorach i bateriach, profesjonalnym zagospodarowaniem zużytych akumulatorów kwasowo – ołowiowych.
Firma dysponuje flotą transportową, przystosowaną do bezpiecznego przewozu tego typu odpadów. Posiada także dużą ilość specjalistycznych pojemników do zbierania i transportu
zużytych akumulatorów, które zapewniają pełne bezpieczeństwo w tej materii.
 
Firma SZNAJDER EKO oferuje:
•    korzystne ceny z możliwością indywidualnych negocjacji przy dużych ilościach zużytych akumulatorów,
•    specjalistyczne pojemniki na akumulatory przekazywane bezpłatnie kontrahentom,
•    bezpłatny odbiór złomu własnym transportem,
•    stałą współpracę,
•    wystawiamy dokumenty niezbędne do prowadzenia ewidencji obrotu akumulatorami.
 
Współpracując z firmą SZNAJDER EKO można mieć pewność, że dostarczone zużyte akumulatory zostaną przekazane do RECYKLINGU zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i normami ochrony środowiska.
 
3.  Zużyte ogniwa stają się bardzo uciążliwymi odpadami. Ani przedsiębiorca, ani osoba prywatna, ani żadna instytucja nie może ich wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Grozi za to grzywna! Jeszcze większe obostrzenia przewidziano dla baterii i akumulatorów samochodowych! Ustawa o bateriach i akumulatorach ( Dz. U. z 2009 roku, nr 79, poz. 666 z póź. zm.) ma za zadanie okiełznać i zredukować strumień tych wielce szkodliwych dla środowiska odpadów. Stąd tak istotny jest RECYKLING akumulatorów, zarówno dla gospodarki, środowiska i społeczeństwa.  
 
4.  RECYKLING jest również formą ochrony bogactw naturalnych. Z wyeksploatowanych akumulatorów odzyskujemy przede wszystkim ołów oraz kwas siarkowy. Wspomniana już wcześniej, Ustawa o bateriach i akumulatorach z 2009 roku określa szczegółowo wymagania oraz zasady dotyczące wprowadzania nowych akumulatorów na rynek, jak i zbiórki oraz recyklingu zużytych akumulatorów i baterii. Coraz popularniejsze w naszym kraju słowo RECYKLING jest tak ważne dla ochrony środowiska, że posiada międzynarodowy symbol, który ma swoje ważne miejsce na obudowie każdego akumulatora.
Przy jego pomocy informujemy, że wszystkie zużyte baterie należy obowiązkowo poddać zbiórce, segregacji i bezpiecznemu, specjalistycznemu odzyskowi z powodu dużej zawartości w nich substancji szkodliwych dla środowiska naturalnego, które można ponownie wykorzystać. Zgodnie z ustawowym zapisem, RECYKLING to odzysk odpadów polegający na bezpiecznym, powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym celem odzyskania substancji lub materiałów o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym znaczeniu. Naczelną zasadą działania RECYKLINGU jest możliwie maksymalne wykorzystanie tych samych materiałów i półproduktów przy produkcji kolejnych wyrobów z uwzględnieniem - to ważne – minimalizacji nakładów na ich przetworzenie. Tym sposobem są poddawane ochronie nieodnawialne lub trudno odnawialne źródła surowców a jednocześnie ograniczona jest produkcja kolejnych odpadów, które musiałyby być składowane i utylizowane.
Proces odzyskiwania surowców przemysłowych z tzw. odpadów jest niezmiernie istotny z uwagi na znaczne ograniczenie – tym sposobem – zapotrzebowania na nowe surowce.
Na obudowie akumulatora dostrzeżemy także drugi, równie istotny znak. Jest to symbol przekreślonego kosza na śmieci. To wyraźne ostrzeżenie dla użytkownika, że zużytego akumulatora nie wolno wyrzucać do zwykłego pojemnika na odpady komunalne. Ten znak obrazuje także obowiązek przekazania wyeksploatowanego akumulatora do wyznaczonego punktu zbiórki tego typu produktów. Dlatego też producenci i importerzy wszystkich typów akumulatorów są zobowiązani do przejęcia odpowiedzialności za swoje produkty. Niedopuszczalne jest niekontrolowane, nieprawidłowe i szkodliwe dla środowiska pozbywanie się akumulatorów. Produkty te muszą być we właściwy sposób zbierane, segregowane, przetwarzane.